Edycja 2016

V Międzyuczelniane Sympozjum Biotechnologiczne “Symbioza” odbyło się w dniach 22–24.04.2016 r. na terenie Centrum Zarządzania Innowacjami i Transferem Technologii Politechniki Warszawskiej (CZIiTT PW).

Biotechnologia jest u swoich podstaw nauką interdyscyplinarną. Celem 5. edycji konferencji było pokazanie różnorodności działań związanych z biotechnologią oraz przeciwdziałanie zamykaniu badań w obrębie wąskiej specjalizacji, a także nawiązywanie nowych kontaktów badawczych ponad podziałami. Szczególny nacisk tej edycji położony był na umożliwienie zetknięcia młodych biotechnologów ze specjalistami prowadzącymi badania naukowe na najwyższym światowym poziomie. Program konferencji zawierał cykl wykładów plenarnych, na zaproszenie i branżowych, szereg prezentacji studenckich, sesje posterowe oraz warsztaty. Jak zawsze, równie ważnym aspektem Sympozjum są spotkania nieformalne, gra terenowa czy imprezy integracyjne.

Wykłady plenarne

Matthias Bochtler, Międzynarodowy Instytut Biologii Molekularnej i Komórkowej, Warszawa
DNA methylation and hydroxymethylation

» rozwiń więcej informacji


Prof. Matthias Bochtler jest absolwentem uniwersytetów w Monachium i Cambridge oraz wychowankiem laureata Nagrody Nobla, prof. Roberta Hubera. Habilitację oraz tytuł profesorski uzyskał w Polsce, gdzie początkowo pracował z ramienia niemieckiego instytutu im. Maxa Plancka współpracującego z MIBMiK. Obecnie jest szefem Laboratorium Biologii Strukturalnej działającego od 2001 roku w Międzynarodowym Instytucie Biologii Molekularnej i Komórkowej. W zakresie zainteresowań prowadzonej przez niego grupy badawczej znajdują się strukturalne i biochemiczne właściwości białek oddziałujących z DNA: endonukleaz i metylotransferaz, a także powiązania pomiędzy modyfikacjami a uszkodzeniami DNA. Był laureatem polskiej nagrody Pieńkowskiego (2005), EMBO/HHMI EMBO/HHMI Young Investigator Award (2004) oraz Crystal Award przyznawanej w Niemczech najlepszym krystalografom (2000, 1998). W swoim dorobku ma dwie pubikacje w Nature, a obcenie regularnie publikuje w Nucleic Acid Research oraz PNAS, jego publikacje były cytowane ponad 3500 razy.

Strona grupy badawczej: Bochtler Laboratory

Wybrane publikacje:
1. On the role of steric clashes in methylation control of restriction endonuclease activity, Nucleic Acids Res. 2016, 44, 485.
2. Structural basis of the methylation specificity of R.DpnI, Nucleic Acids Res. 2014, 42, 8745.

» zwiń biografię

Salvador Borrós i Gómez, Universitat Ramon Llull, Barcelona
Design of polymeric bionanomaterials

» rozwiń więcej informacji


Prof. Salvador Borrós i Gómez jest szefem grupy GEMAT zajmującej się inżynierią materiałową w niezależnym Instituto Químico de Sarrià (IQS) oraz piastuje stanowisko Dyrektora Wydziału Inżynierii Chemicznej i Materiałowej na Uniwersytecie im. Ramona Llulla w Barcelonie. Po uzyskaniu wykształcenia w dziedzinie inżynierii chemicznej oraz w zarządzaniu przedsiębiorstwami przemysłowymi uzyskał w 2004 stanowisko profesora zwyczajnego w bioinżynierii. Jest także założycielem Centrum Technologii w ochronie dziedzictwa kulturowego. W swoich pracach od tematów czysto materiałowych ewoluował do tematyki biologicznej związanej między innymi z hodowlą tkanki kostnej i chrzęstnej, systemami polimerowymi do podawania leków oraz inteligentymi powierzchniami wspierającymi sygnalizację komórkową.

Strona grupy badawczej

Wybrane publikacje:
1. Optimizing the properties of the protein corona surrounding nanoparticles for tuning payload release, ACS Nano, 2013, 7, 10066.
2. Functionalized, Swellable Hydrogel Layers as a Platform for Cell Studies , Adv. Funct. Mater. 2009, 19, 1276.

» zwiń biografię

Brendan Davies, University of Leeds, Anglia
Transcriptional Repression in Plant Development and Evolution

» rozwiń więcej informacji


Prof. Brendan Davies uzyskał tytuł doktora z ramienia brytyjskiej Council for National Academic Awards. Obecnie jest Profesorem Rozwoju Roślin, prodziekanem do spraw Nauki i Innowacji oraz szefem własnego zespołu badawczego na Wydziale Nauk Biologicznych na Uniwersytecie Leeds. Grupa prof. Daviesa skupia się głównie na wpływie procesów molekularnych na rozwój roślin. Grupa rozpoczęła swoje badania od analiz rozwoju kwiatów i funkcji merystemów. Doprowadziło to do zainteresowania kwestiami wpływu transkrypcyjnej i potranskrypcyjnej regulacji ekspresji genów na mechanizmy rozwojowe. Obecnie ważną częścią prac zespołu stanowią badania nad procesem rozpadu mRNA zależnym od kodonu nonsens (NMD) wpływu tego zagadnienia pośredniczyczenie w skoordynowanej regulacji pakietów genów u roślin.

Strona osobista

Wybrane publikacje:
1. Single amino acid change alters the ability to specify male or female organ identity, PNAS 2010, 107, 18898.
2. Hose in Hose, an S locus-linked mutant of Primula vulgaris, is caused by an unstable mutation at the Globosa locus, PNAS 2010, 107, 5664.

» zwiń biografię

Andrzej Dziembowski, Instytut Biochemii i Biofizyki PAN, Warszawa
RNA decay in health and disease

» rozwiń więcej informacji


Prof. Andrzej Dziembowski jest szefem Laboratorium Biologii RNA i Genomiki Funkcjonalnej w Instytucie Biochemii i Biofizyki PAN w Warszawie. Ważną część swojej kariery spędził w Centrum Genetyki Molekularnej CNRS w Paryżu, a po powrocie do Polski otrzymał prestiżowy EMBO installation grant na stworzenie własnego zespołu badawczego. Uzyskał liczne naukowe wyróżnienia, między innymi nagrodę Jakuba Karola Parnasa za najlepszą pracę eksperymantalną w dziedzinie biochemii (2013), nagrodę Narodowego Centrum Nauki za wybitne osiągnięcia w nauce (2013) oraz nagrodę Prezesa Rady Ministrów za swoją rozprawę habilitacyjną (2010). Zespół badawczy prof. Dziembowskiego bada procesy związane z eukariotycznym RNA, w tym makrocząsteczkowe kompleksy zaangażowane w metabolizm RNA, a także pracuje nad systemami klonowania oraz ekspresji i oczyszczania białek. W ostatnim czasie jego badania rozwijają się bardzo dynamicznie, o czym świadczą choćby prace opublikowane w ostatnim półroczu w Nature i Nature Communications.

Strona grupy badawczej

Profil na stronie konkursu Polacy z Werwą

Wybrane publikacje:
1. The architecture of the Schizosaccharomyces pombe CCR4-NOT complex, Nat Commun. 2016, 25, 10433.
2. Mistargeted mitochondrial proteins activate a proteostatic response in the cytosol,Nature, 2015, 524, 485.

» zwiń biografię

Toni Gabaldón, Centre for Genomic Regulation, Barcelona, Hiszpania
Mitochondria and the origin of the eukaryotic cell

» rozwiń więcej informacji


Prof. Toni Gabaldón Estevan uzyskał tytuł doktora w Instytucie Nauk Przyrodniczych Radboud (Nijmegen, Holandia). Następnie, otrzymawszy EMBO Long Term Fellowship przeniósł się na Wydział Bioinformatyki Centrum Badań im. Księcia Filipa (Walencja). Od roku 2008 jest szefem zespołu badawczego w ramach programu Bioinformatyka i Genomika w Centre for Genomic Regulation w Barcelonie. Tytuł profesora uzyskał w roku 2013 w Katalońskim Instytucie Badań i Studiów Zaawansowanych. Grupa prof. Gabaldóna pracuje nad wykorzystaniem genomiki porównawczej i filogenetyki do analizy pochodzenia, ewolucji i funkcji ważnych systemów biologicznych. Zajmuje się m.in. pochodzeniem i ewolucją ścieżek metabolicznych, kompleksów białkowych i organelli komórkowych. Jego zespół używa również genomiki porównawczej do poszukiwania odpowiedzi na ważne biologiczne pytania, np. związane z ewolucją patogenów grzybowych. Prof. Gabaldón opublikował ponad 60 prac naukowych, w tym kilkukrotnie w Nature, Science i Cell.

Strona grupy badawczej

Wybrane publikacje:
1. Late acquisition of mitochondria by a host with chimaeric prokaryotic ancestry, Nature 2016, DOI:10.1038/nature16941.
2. Synonymous mutations frequently act as driver mutations in human cancers, Cell, 2014, 156, 1324.

» zwiń biografię

Artur Jarmołowski, Uniwersytet Adama Mickiewicza, Poznań
Post-transcriptional coordination of splicing and miRNA biogenesis in plants

» rozwiń więcej informacji


Prof. Artur Jarmołowski jest wicedyrektorem Instytutu Biologii Molekularnej i Biotechnologii na Wydziale Biologii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Zasiada w prezydium zarządu Polskiego Towarzystwa Biochemicznego, od 2010 roku jest także nieprzerwanie członkiem prestiżowej Rady Narodowego Centrum Nauki. Tematem jego pracy badawczej jest struktura i funkcje RNA, metabolizm RNA, splicing pre-mRNA, a także splicing alternatywny i jego regulacja. W 2014 roku uzyskał nagrodę Polskiej Akademii Nauk za wybitne osiągnięcia badawcze opisujące nowe aspekty procesu biogenezy mikroRNA u roślin. Jest także laureatem najbardziej prestiżowych polskich grantów dla doświadczonych naukowców – Mistrz (FNP) oraz Maestro (NCN) oraz współtwórca Poznańskiego Konsorcjum RNA posiadającego status Krajowego Naukowego Ośrodka Wiodącego (KNOW). Publikował w Nature, a ostatnio regularnie w Nucleic Acids Research.

Wybrane publikacje:
1. FUS/TLS contributes to replication-dependent histone gene expression by interaction with U7 snRNPs and histone-specific transcription factors, Nucleic Acids Res. 2015, 43, 9711.
2. NTR1 is required for transcription elongation checkpoints at alternative exons in Arabidopsis, EMBO J, 2015, 34, 544.

» zwiń biografię

Stanisław Karpiński, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego, Warszawa
The role of Energy Dissipation and Reactive Oxygen Species in Retrograde Cell Death Signaling in Arabidopsis

» rozwiń więcej informacji


Prof. Stanisław Karpiński uzyskał stopień doktora, a nastepnie docenta na Szwedzkim Uniwersytecie Rolniczym w Umeå, a nominację na stopień profesora w zakresie fizjologii molekularnej roślin otrzymał decyzją rektora Uniwersytetu w Sztokholmie w roku 2004. Obecnie pracuje w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego, gdzie prowadzi Laboratorium Fizjomiki i Modelowania Biotechnologicznego Roślin. Jego zespół zajmuje się badaniem zależności pomiędzy procesami kwantowymi zachodzącymi w fotosystemach I i II, a stanem redoks, elektrofizjologicznym i hormonalnym komórki jako odpowiedzi na stresy biotyczny i abiotyczny. Jako laureat pierwszej edycji konkursu Welcome (2008) Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej pracuje również nad opracowaniem nowych metod hydrolizy ściany komórkowej w celu produkcji biopaliw.

Wybrane publikacje:
1. Large-Scale Phenomics Identifies Primary and Fine-Tuning Roles for CRKs in Responses Related to Oxidative Stress, PLoS Genet, 2015, DOI:10.1371/journal.pgen.1005373.
2. Systemic signaling and acclimation in response to excess excitation energy in Arabidopsis, Science, 1999, 284, 654.

» zwiń biografię

Wanda Kukulski, MRC Laboratory of Molecular Biology (LMB), Cambridge, Anglia
Correlative light and electron microscopy as an approach to structural cell biology

» rozwiń więcej informacji


Dr. Wanda Kukulski jest szwajcarskim biologiem i biofizykiem o polskich korzeniach. Ukończyła Uniwersytet w Bazylei, by następnie przenieść się do Biocentrum Instytutu M. E. Mullera. Kolejne lata spędziła na EMBL w Heidelbergu w grupie J. Briggsa, gdzie opracowała przełomowe techniki mikroskopii korelacyjnej o niespotykanej dotąd czułości i precyzji przestrzennej. Wanda Kukulski została następnie wybrana do stworzenia własnej grupy badawczej w słynnym MRC Laboratory of Molecular Biology (LMB) w Cambridge. Jej grupa zajmuje się obecnie badaniem dynamiki błon biologicznych kontrolujących transport endosomowy oraz roli architektury błon na styku organelli komórkowych. Celem tych badań jest zrozumienie wpływu architektury membran na mechanizm zachodzenia procesów komunikacji międzybłonowej i transport komórkowy.

Strona grupy badawczej

Wybrane publikacje:
1. Plasma membrane reshaping during endocytosis is revealed by time-resolved electron tomography, Cell, 2012, 150, 508

» zwiń biografię

Maciej Kurpisz, Instytut Genetyki Człowieka PAN, Poznań
Stem cells and their application in clinical practice

» rozwiń więcej informacji


Prof. Maciej Kurpisz jest kierownikiem Zakładu Biologii Rozrodu i Komórek Macierzystych w Instytucie Genetyki Człowieka PAN, a także andrologiem w Europejskim Centrum Macierzyństwa InviMed w Poznaniu. Zajmuje się diagnostyką i leczeniem niepłodności ze szczególnym uwzględnieniem andrologii, genetyki, immunologii oraz medycyny przeciwstarzeniowej (medycyna regeneracyjna z zastosowaniem komórek macierzystych). Jest autorem wielu publikacji, w tym artykułu w New England Journal of Medicine. Wykładał na zaproszenie, m. in. w Bostonie (Harvard Medical School), Los Angeles (Cedars Sinai Medical Center), Cleveland oraz Japonii, Danii, Niemczech, W. Brytanii. Był dwukrotnie Prezesem Polskiego Towarzystwa Immunologii Doświadczalnej i Klinicznej, dwukrotnie Prezesem Europejskiego Towarzystwa Immunologii Rozrodu i Rozwoju (ESRADI), a także Prezydentem Europejskiego Towarzystwa Immunologii Rozrodu (ESRI). Od roku 1997 jest nieprzerwanie Przewodniczącym Komisji Biologii Rozrodu Komitetu Genetyki Człowieka i Patologii Molekularnej PAN. W roku 2004 otrzymał Indywidualną Nagrodę Międzynarodowego Instytutu Royana oraz tytuł ”Człowieka Roku 2010” przyznany przez Amerykański Instytut Biograficzny. Oprócz nagród czysto naukowych prof. Kurpisz został uhonorowany nagrodą “Forum Award” Międzynarodowego Forum Innowacyjne Technologie dla Medycyny ITMED 2012 za element wdrożeniowy w postaci opracowania form terapii komórkowych.

Jego działania zostały dostrzeżone nie tylko w świecie nauki: w roku 2012 otrzymał Wielkopolską Nagrodę im. Ryszarda Kapuścińskiego. Pionierski charakter podejść naukowo-badawczych w dziedzinie biologii rozrodu człowieka, światowy charakter prac jego zespołu naukowego oraz skuteczne łączenie elementów laboratoryjnych i kliniczne oraz badań podstawowych i wdrożeniowych czynią go znakomitym naukowcem, dydaktykiem i lekarzem.

Pełny biogram na stronie CSZ PW
Jeden z licznych artykułów w prasie codziennej na temat jego badań

Wybrane publikacje:
1. X-Linked TEX11 Mutations, Meiotic Arrest, and Azoospermia in Infertile Men, New Engl. J. Med. 2015, 371, 2097.

» zwiń biografię

Julian Thiele, Leibniz Institute of Polymer Research, Drezno, Niemcy
Droplet microfluidics – from material design to microbioreactors

» rozwiń więcej informacji


Prof. Julian Thiele jest szefem grupy badawczej w Leibniz Institute of Polymer Research w niemieckim Dreźnie. Jest absolwentem uniwersytetów w Lund i Hamburgu. W trakcie doktoratu pracował w grupie Davida A. Weitza na Uniwersytecie Harvarda, a dylom doktora otrzymał na Uniwersytecie w Bayreuth w roku 2011. Jako stypendysta Fundacji im. Humboldta pracował w grupie Wilhelma T. S. Hucka na Uniwersytecie Radboud w Nijmegen, gdzie zajmował się projektowaniem projektowaniem surfaktantów do zastosowań w mikrofluidyce, różnicowaniem komórek w syntetycznych trójwymiarowych matrycach oraz tworzeniem pęcherzyków także w układach mikroprzepływowych.

Po dwu latach pracy na Politechnice Drezdeńskiej (2014-2015), w październiku 2015 został wybrany jako lider jednej z pięciu grup badawczych tworzonych przez młodych naukowców w nowo powstającym Leibniz Research Cluster (LRC). Jednostka została stworzona jako część programu “Biotechnology 2020+” Federalnego Ministerstwa Edukacji i Badań, a jej zadaniem jest rozwijanie nowoczesnych wielofunkcyjnych bezkomórkowych platform do prowadzenia procesów biotechnologicznych, łącząc nauki biologiczne z inżynierskimi, co daje wysoki potencjał do zastosowań w projektowaniu leków i ich badania w systemach innych niż do tej pory stosowane układy modelowe.

Poza swoimi zadaniami w LRC zainteresowania badawcze Juliana Thielego obejmują mikrofluidyczne układy przepływowe zawierające moduły funkcjonalne mogące pełnić funkcje biologiczne, projektowanie reakcji biochemicznych w środowisku hydrożeli polimerowych oraz inżynierię metaboliczną.

Strona osobista

Wybrane publikacje:
1. Designer hydrogels for cell cultures: a materials selection guide, Adv. Mater. 2014, 26, 125-147.

» zwiń biografię

 

Wykłady zaproszone młodych

Ponieważ jednym z głównych celów Symbiozy jest promowanie dynamicznych młodych naukowców, począwszy od edycji 2016, została utorzona nowa sekcja. “Young invited lectures” będą wygłaszane przez badaczy nie posiadających własnych grup badawczych, a którzy mimo młodego wieku, mogą pochwalić się wyjątkowymi osiągnięciami naukowymi. W ten sposób mamy nadzieję wspierać naukowców u progu ich samodzielnej kariery naukowej.

Devrim Kilinc, University College Dublin, Irlandia
Combining Mechanical and Chemical Stimuli to Induce Cell Growth and Death

» rozwiń więcej informacji

Strona osobista

Wybrane publikacje:
1. Bio-Nano-Magnetic Materials for Localized Mechanochemical Stimulation of Cell Growth and Death, Adv Mater. 2016, DOI:10.1002/adma.201504845.

» zwiń biografię

Michał Pasternak, University of Cambridge, Anglia
Live imaging RNAi screen for genes essential for meiosis in mammalian oocytes

» rozwiń więcej informacji

Strona grupy badawczej

Wybrane publikacje:
1. Live imaging RNAi screen reveals genes essential for meiosis in mammalian oocytes, Nature, 2015, 524, 239.

» zwiń biografię

Wydarzenia towarzyszące

Warsztaty bioinformatyczne

*     Marcin Kosiński (Politechnika Warszawska)
Podstawy pracy z pakietem R

Wykład branżowy

*     Piotr Zień (Polpharma Biologics)
Challenges in biosimilar drug development

Spotkanie z pracodawcą

*     Edyta Dawidczyk (Polpharma SA)
Biotechnologia – studia i co dalej?

Prezentacje ustne studenckie

» rozwiń listę

Sesja 1A (piątek): Biotechnologia nowotworów

O-1     Damian Matyśniak (Uniwersytet Śląski w Katowicach)
Zmiana ultrastruktury komórkowej oraz poziomu wolnych rodników w komórkach płaskonabłonkowego raka płuca linii NCI-H520 z obniżonym poziomem białka HSPA2

O-2     Katarzyna Kamińska (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu)
Mechanizmy regulujące ekspresję genów CCNA1 oraz TIMP2 wpływające na nadekspresję metaloproteinaz macierzy w liniach komórkowych raka stercza

O-3     Anna Konturek (Uniwersytet Jagielloński w Krakowie)
Współczesne metody diagnostyczne ostrych białaczek szpikowych

O-4     Katarzyna Falana (Warszawski Uniwersytet Medyczny)
Ocena częstości oraz prognostycznego i predykcyjnego znaczenia wybranych czynników molekularnych dla medulloblastoma w polskiej populacji pediatrycznej

Sesja 1B (piątek): Nucleic Acid Biotechnology (piątek)

O-5     Piotr Zgłobicki (Uniwersytet Jagielloński w Krakowie)
UVR3: a highly efficient photolyase that repairs all cellular DNA?

O-6     Aleksandra Kwaśnik (Uniwersytet Warszawski)
Primary report on the plant 5’ mRNA cap surveillance

O-7     Marta Jarczewska (Politechnika Warszawska)
Studies on the use of aptamers as recognition layers in electrochemical biosensors

O-8     Dawid Kościelniak (Uniwersytet Gdański)
Transcriptional slippage dynamic and A/T-rich sequence boundaries

Sesja 2A (sobota): Biotechnologia medyczna (sobota)

O-9     Ewelina Tomecka (Politechnika Warszawska)
Hodowla komórek mięśnia sercowego w mikrosystemie przepływowym

O-10     Joanna Brokowska (Uniwersytet Gdański)
Izotiocyjaniany aktywują autofagię w prawidłowych ludzkich fibroblastach poprzez modulację szlaku sygnałowego AMPK-mTORC1-S6K1

O-11     Barbara Ostrowska (Politechnika Warszawska)
Perspektywy zastosowania druku 3D w medycynie – biowchłanialne implanty do leczenia ubytków tkanki kostnej

O-12     Katarzyna Skierka (Politechnika Warszawska)
Identyfikacja fosforylacji ludzkiej syntazy tymidylanowej

Sesja 2B (sobota): Protein biotechnology

O-13     Jakub Dominowski (Międzynarodowy Instytut Biologii Molekularnej i Komórkowej w Warszawie)
Investigation of mitochondrial activity in mammalian cell lines

O-14     Aleksandra Kopacz (Uniwersytet Jagielloński w Krakowie)
The role of Nrf2 in premature senescence of Human Aortic Endothelial Cells: is there a link to mTOR kinase?

O-15     Urszula Budniak (Uniwersytet Warszawski)
Characterization of electrostatic interactions in active sites of caspases

O-16     Urszula Talar (Instytut Genetyki Roślin PAN w Poznaniu)
The identification and characterization of potato B-Box Zinc Finger Gene Family

Sesja 3A (sobota): Biotechnologia roślin

O-17     Maria Zielińska (Uniwersytet Opolski)
Translokacja cynku na przykładzie mięty (Mentha L.) oraz melisy (Melissa officinalis)

O-18     Anna Smolarska (Uniwersytet Gdański / Gdański Uniwersytet Medyczny)
Wrogowie naszych wrogów, czyli o bakteriofagach litycznych infekujących bakterie z gatunku Pectobacterium wasabiae

O-19     Krzysztof Michalski (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu)
Identyfikacja i charakterystyka sekwencji kodujących homologów SPL u Lupinus luteus

O-20     Malwina Botor (Uniwersytet Śląski w Katowicach)
Wpływ trichostatyny A na indukcję somatycznej embriogenezy w kulturze in vitro niedojrzałych zarodków zygotycznych Arabidopsis

Sesja 3B (sobota): Medical biotechnology

O-21     Renata Pałka (Uniwersytet Jagielloński w Krakowie)
Model human prostate cancer cell line with stable expression of fusion protein LifeAct-TagGFP2

O-22     Anna Jurek (Innowacyjne Forum Medyczne Centrum Onkologii w Bydgoszczy)
From ENCODE genome wide acetylation data to chromatin immunoprecipitation in prostate cancer cell lines

O-23     Marcin Luty (Uniwersytet Jagielloński w Krakowie)
Curcumin as a potential tool in combined mitoxantrone-based chemotherapy of carcinosarcoma

O-24     Karolina Pierzynowska (Uniwersytet Gdański)
Reduction of mutated huntingtin protein in genistein-treated human cells as a novel approach for the treatment of Huntington’s disease

Sesja 4A (niedziela): Mikrobiologia

O-25     Mariusz Madej (Uniwersytet Jagielloński w Krakowie)
Unikatowy dwuskładnikowy system regulacyjny bakterii Porphyromonas gingivalis

O-26     Bartłomiej Zieniuk (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie)
Ocena możliwości zastosowania odpadów z rybnych zakładów produkcyjnych w syntezie oleju mikrobiologicznego przez drożdże Yarrowia lipolytica

O-27     Anna Maria Mleczko (Instytut Chemii Bioorganicznej PAN w Poznaniu)
snoRNA – niezwykła cząsteczka z milionem tajemnic – czyli małe, niekodujące RNA powstające ze snoRNA

O-28     Maciej Dąbrowski (Instytut Genetyki Człowieka PAN w Poznaniu)
Translacyjny odczyt przedwczesnych kodonów STOP (PTC readthrough) w mutacjach związanych z patogenezą pierwotnej dyskinezy rzęsek

Sesja 4B (niedziela): Nanobiotechnology

O-29     Marta Krychowiak (Uniwersytet Gdański / Gdański Uniwersytet Medyczny)
Antimicrobial potential of in vitro cultured carnivorous plants combined with silver nanoparticles

O-30     Małgorzata Wolska-Pietkiewicz (Politechnika Warszawska)
‘Safe-by-design’ strategy of non-toxic ZnO Nanocrystals

O-31     Wojciech Rządkowski (Uniwersytet Warszawski)
How quantum mechanics limits our knowledge about biological systems?

O-32     Barbara Strojny (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie)
Long term influence of carbon nanoparticles on rats health

» zwiń listę

Postery

» rozwiń listę

Sesja posterowa 1 (sobota)

P-1     Anna Pluta ( Uniwersytet Jagielloński w Krakowie )
Effect of newly synthethized hyaluronic acid derivatives on human skin fibroblasts

P-2     Anna Kobuszewska ( Politechnika Warszawska )
Analysis of cardiac cell proliferation in microsystems Lab-on-a-Chip

P-3     Magdalena Bułka ( Politechnika Warszawska )
Evaluation of nanoencapsulated verteporfin’s cytotoxicity using a microfluidic system

P-4     Nicoletta Makowska ( Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu )
Prevalence of CTX‐M‐type extended‐spectrum β‐lactamases in Enterobaceriaceae strains isolated from municipal sewage

P-5     Jaime Ivan Castillo Silva ( Uniwersytet Warszawski )
SYNERGISTIC ANTIMICROBIAL EFFECTS BETWEEN mRNA TARGETED PNA AND ANTIBIOTICS ON GRAM-NEGATIVE BACTERIA

P-6     Kamila Kulbat ( Politechnika Łódzka )
Accumulation of Cu, Zn and Ni in selected consumer plants from Brassicaceae and Lamiaceae families

P-7     Marlena Stawska ( Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie )
Multicatalytic proteinase complex – proteasome is an important regulator of light-dependent germination of Arabidopsis seeds

P-8     Joanna Rusecka ( Uniwersytet Warszawski )
TBA

P-9     Marta Matuszewska ( Uniwersytet Gdański / Gdański Uniwersytet Medyczny )
TBA

P-10     Angelika Michalak ( Uniwersytet Gdański / Gdański Uniwersytet Medyczny )
In vitro micropropagation of Iris pseudacorus and antimicrobial activity of secondary metabolites from underground parts of Iris species.

P-11     Kamil Szala ( Warszawski Uniwersytet Medyczny )
Enhancement of paclitaxel biosynthesis in Taxus x media transgenic root cultures

P-12     Aleksandra Lisek ( Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie )
Influence of nanoparticles of platinum on chicken embryo development

P-13     Agnieszka Żuchowska ( Politechnika Warszawska )
Evaluation of photocytotoxic effect of 5‐Aminolevulinic Acid (ALA) on 3D spheroid culture in a microfluidic system

P-14     Alicja Starosta ( Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu )
Analysis of BRI1 localization using WAVE markers, depending on presence of presenilins from gamma-secretase complex in plant cells

P-15     Iwona Michałowska ( Politechnika Poznańska )
The rhamnolipids influence on initial plants growth

P-16     Jakub Powała ( Warszawski Uniwersytet Medyczny )
The use of in vitro micropropagated Rindera graeca for the preparation of gold nanoparticles via the green synthesis process

P-17     Daniel Paprocki ( Instytut Chemii Organicznej Polskiej Akademii Nauk w Warszawie )
Efficent Passerini reactions in an aqueous vesicle system.

P-18     Małgorzata Cabaj ( Uniwersytet Warszawski )
Survey and geometric classification of nucleobases dimers in crystalline state

P-19     Ewelina Sobierajska ( Uniwersytet Łódzki )
PAMAM dendrimers as a carriers of a double weapon- the complex of paclitaxel and trastuzumab

P-20     Piotr Tokarz ( Uniwersytet Jagielloński w Krakowie )
Characterising of SigH-RshA complex from Mycobacterium tuberculosis

P-21     Magdalena Hryhorowicz ( Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu )
Production of genetically engineered fibroblasts cell lines with the use of nanomagnetic gene delivery system for the purpose of xenotransplantation

P-22     Karolina Daniluk ( Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie )
In vitro effect of hierarchical nanoporous carbons (HNCs) on Glioblastoma multiforme U87 cell line

P-23     Katarzyna Możdżeń ( Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie )
The impact of water extracts of marsh cudweed (Gnaphalium uliginosum L.) on early grow of selected vegetable seeds from horticultural crops

P-24     Magdalena Matusiewicz ( Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie )
Transgenic flax overexpressing polyphenols: anti-inflammatory mechanisms

P-25     Agnieszka Kowalczyk ( Warszawski Uniwersytet Medyczny )
Stevia rebaudiana (Bertoni) in vitro cultures for the production of steviol glycosides

P-26     Aleksandra Lewandowska ( Uniwersytet Gdański / Gdański Uniwersytet Medyczny )
Quantitative measurement of most abundant proteins in human follicular fluid (hFF) by SWATH-MS analysis

P-27     Natalia Pieńkowska ( Politechnika Rzeszowska )
Cytotoxicity and cellular uptake of PAMAM G3 dendrimer conjugated with D-glucoheptono-1,4-lactone

P-28     Piotr Bartosz ( Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie )
A.thaliana ALKBH6 dioxygenase may play an important role in ABA mediated stress response.

P-29     Józefina Bogusz ( Uniwersytet Jagielloński w Krakowie )
Structural analysis of Pim-1 kinase complexes with ATP-competitive inhibitors

P-30     Mateusz Walkowiak ( Instytut Chemii Bioorganicznej Polskiej Akademii Nauk w Poznaniu )
A comparison of methods for detection of small RNAs derived from snoRNAs in Saccharomyces cerevisiae

P-31     Rafał Matusiak ( Uniwersytet Medyczny w Łodzi )
Optimization of 3D culture of human cells on an alginate matrix

P-32     Eliza Dec ( Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu )
Paramecium caudatum as a model organism in thermoregulation mechanisms research

P-33     Michał Jerzy Woźniak ( Politechnika Warszawska )
3D printed biodegradable scaffolds for regeneration of bone defect after cancer treatment in dogs.

P-34     Adrian Chlanda ( Politechnika Warszawska )
Atomic force microscopy mechanical properties determination of 3D printed tissue engineering scaffolds

P-35     Marcel Thiel ( Uniwersytet Gdański / Gdański Uniwersytet Medyczny )
Peptides based on P-loop reveal ATP binding properties

P-36     Monika Stępień ( Uniwersytet Warszawski )
The impact of mRNA decay factors on the response to biotic stress in Arabidopsis thaliana.

P-37     Joanna Hertel ( Uniwersytet Łódzki )
Resorcylidene derivative of AminoGuanidine (RAG) does not protects the human lymphocyte mitochondrial bioenergetics against carbonyl stress in the in vitro model of experimental hyperglycemia

P-38     Agata Metera ( Politechnika Warszawska )
Multiple emulsions for cryopreservation and banking of living cells

P-39     Grzegorz Gawron ( Uniwersytet Gdański / Gdański Uniwersytet Medyczny )
Investigation of black cumin (Nigella sativa) oil compositon and its antibacterial properties. Formulation of products based on black cumin oil

 

Sesja posterowa 2 (niedziela)

P-41     Maciej Grochowski ( Uniwersytet Warszawski )
Study of localization of particular PPR proteins in Candida albicans cells using a GFP marker.

P-42     Izabela Broniarek ( Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu )
Effect of elevated level of free fatty acids on endothelial mitochondria

P-43     Klaudyna Fidyt ( Instytut Immunologii i Terapii Doświadczalnej Polskiej Akademii Nauk we Wrocławiu )
The role of Akt/mTOR pathway during short- and long-term decitabine treatment in human colorectal cancer cells

P-44     Natalia Sowa ( Uniwersytet Gdański )
Influence of blood samples storage on measurement of mitochondrial DNA level by real-time quantitative PCR

P-45     Magda Koprowska ( Warszawski Uniwersytet Medyczny )
Efficient multiplication system of Polyscias filicifolia Bailey for chlorogenic acid production

P-46     Łucja Rodzik ( Uniwersytet Jagielloński w Krakowie )
Novel complex biosensor Quantum Dots – guanine and Gold Nanoparticles – cytosine based on Fluorescence Resonance Energy Transfer (FRET)

P-47     Marta Szabat ( Instytut Chemii Bioorganicznej Polskiej Akademii Nauk w Poznaniu )
The antiparallel and parallel duplexes – thermodynamic and structural studies

P-48     Tomasz Czapik ( Instytut Chemii Bioorganicznej Polskiej Akademii Nauk w Poznaniu )
New approach in synthesis of 2\\\’-fluoro-2\\\’-deoxyarabinoguanosine as conformationally defined nucleoside for RNA structure and function study.

P-49     Piotr Karczyński ( Uniwersytet Szczeciński )
Isolation and molecular identification of rhizobacteria from organic farms of Western Pomerania (Poland)

P-50     Anna Orłowska ( Uniwersytet Szczeciński )
The activity of Polycomb genes during induction phase of somatic embryogenesis in Medicago truncatula cv. Jemalong

P-51     Agnieszka Dziarmaga ( Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie )
Analiza spektrum aktywności przeciwgronkowcowej komercyjnego preparatu bakteriofagowego

P-52     Monika Romanik ( Uniwersytet Gdański / Gdański Uniwersytet Medyczny )
Cyanidin as a potential scavenger of food-derived mutagens

P-53     Agnieszka Borowik ( Uniwersytet Gdański / Gdański Uniwersytet Medyczny )
Fullerene C60 as a carrier for biologically active compounds

P-54     Ewelina Łojewska ( Uniwersytet Łódzki )
Genetic cassettes encoding colicin M in Nicotiana tabacum cell culture: design and application

P-55     Magdalena Firlej ( Uniwersytet Jagielloński w Krakowie )
Contruction and activity analysis of viral RNA detectors

P-56     Anna Sobiepanek ( Politechnika Wrocławska )
The influence of selected organic solvents on the mechanical properties of epithelial skin cells

P-57     Joanna Szewczyk ( Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie )
HS-SPME analysis of polar constituents mixtures

P-58     Maja Haczyk ( Politechnika Warszawska )
Cytotoxicity studies of auranofin on normal and tumor skin cells

P-59     Marta Hałas-Wiśniewska ( Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu / Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy )
TBA

P-60     Natalia Kurantowicz ( Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie )
Interaction of graphene family materials with Listeria monocytogenes and Salmonella enterica

P-61     Katarzyna Stelmach ( Uniwersytet Rolniczy w Krakowie )
Insertion polymorphism of Stowaway transposons as a source of intron length polymorphism markers in carrot

P-62     Marcin Jajko ( Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach )
Profil ekspresji genów naprawy DNA w raku endometrium

P-63     Yanina Dashkevich ( Uniwersytet Gdański / Gdański Uniwersytet Medyczny )
The influence of secondary metabolites contained in the Acorus calamus var. americanus tissues on selected human pathogens.

P-64     Natalia Wasiak ( Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu )
Plant metallothioneins – proteins involved in plant disease resistance?

P-65     Maria Gdaniec ( Uniwersytet Gdański )
Searching for new chemosensors among acridine derivatives


P-67     Brygida Baran ( Uniwersytet Śląski w Katowicach )
Functional analysis of genes potentially associated with the DNA repair in barley Hordeum vulgare L.

P-68     Oliver Tkaczyk ( Uniwersytet Śląski w Katowicach )
The development of a reliable screening system for the screening of aluminium toxicity in barley (Hordeum vulgare L.) cultivars

P-70     Karolina Krajza ( Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie )
Effect of steroids and selected luteotropic and luteolytic factors on membrane progesterone (P4) receptors gene expression in bovine myometrial cells.

P-71     Pola Łomża ( Uniwersytet Warszawski )
Assay of the effectiveness of bioremediation of soil contaminated petroleum hydrocarbons

P-72     Katarzyna Rodzik ( Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego w Warszawie )
MicroRNAs dependent regulation of proliferation properties in renal cancer cells

P-73     Magdalena Senderowicz ( Uniwersytet Śląski w Katowicach )
Analysis of gene expression patterns associated with drought stress in barley

P-74     Monika Kupiec ( Politechnika Warszawska )
CHARACTERISATION OF HYDROLYSIS AND INTERACTIONS OF GOLD-COMPLEXES WITH SERUM COMPONENTS BY SEC – ICP MS

P-75     Maciej Michalak ( Uniwersytet Jagielloński w Krakowie )
TRAP protein cage as a novel, potential drug-delivery system

P-76     Aleksandra Gosk ( Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie )
SOX9 – potential marker of male maturation in Siberian sturgeon (Acipenser baerii)

P-77     Melisa Franco Gutierrez ( Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie )
Genetic diversity and characterization of heavy metal-resistant-endophytic bacteria from roots of white mustard (Sinapis alba) grown in the presence of zinc

P-78     Małgorzata Marć ( Uniwersytet Jagielloński w Krakowie )
Biological activity evaluation in a group of new 8-methoxy-purine-2,6-diones

P-79     Magdalena Zielińska ( Międzynarodowy Instytut Biologii Molekularnej i Komórkowej w Warszawie )
Mutual regulation of RNA cap methyltransferase CMTr1 and helicase DHX15

» zwiń listę

Wydarzenia integracyjne

Gra miejska

*     Piątkowy wieczór na Polu Mokotowskim

Impreza integracyjna

*     Sobotni wieczór w klubie Medyk

Komitet Organizacyjny

Katarzyna Kędzierska – przewodnicząca
Piotr Krupiński – sprawy naukowe
Urszula Budniak – finanse
Ewa Ramotowska – promocja
Aleksandra Kutkowska – logistyka

Alicja Armatowska Joanna Baran Mirosław Barłowski Julita Chlebowicz
Sonia Dębek Jakub Dominowski Paweł Fotyga Michał Gąsior
Sylwia Gregorczuk Aleksandra Grochowska Katarzyna Hyra Iga Jancewicz
Sławomir Jaworski Klaudia Jurczak Rafał Kopiasz Aleksandra Kruk
Dorota Kruszyńska Mikołaj Kuska Dagna Manczarska Julia Mastalerz
Tomasz Mróz Agnieszka Ochal Adam Opalski Norbert Osiński
Agnieszka Paziewska Rafał Podgórski Izabela Serafińska Anna Sobiepanek
Aleksandra Sparavier Małgorzata Stachowiak Zuzanna Suwała Grzegorz Suwała
Kamil Trzebuniak Małgorzata Wydrych

Program godzinowy

MSB_Symbioza_plan_PL

Zdjęcia

➟ Zdjęcia (Adriana Le Hoang i Michalina Gierasimiuk)

Lista firm i instytucji wspierających organizację edycji 2016

» rozwiń listę

Wsparcie przy organizacji edycji 2016 okazali nam

Instytucje

instytucje


Sponsorzy

Slide1


Patroni Honorowi

patronaty


Patroni MedialniSlide1

» zwiń listę