Edycja 2018

 VII Międzyuczelniane Sympozjum Biotechnologiczne ,,Symbioza” odbyło się w terminie 11-13.05.2018r. na terenie Wydziału Biologii Uniwersytetu Warszawskiego.

VII edycja była duży wyzwaniem dla naszego Stowarzyszenia, ponieważ po raz pierwszy Sympozjum miało charakter międzynarodowy i było prowadzone wyłącznie w języku angielskim. W Sympozjum wzięło udział 200 uczestników, którzy przez 3 dni dzielili się swoimi doświadczeniami i zdobywali wiedzę w zakresie szeroko pojętej biotechnologii i nauk pokrewnych. Podczas MSB ,,Symbioza” 84 uczestników aktywnych zaprezentowało wyniki swoich badań na seminariach naukowych (22 prezentacje ustne) i na sesjach posterowych (62 plakaty). Wśród uczestników po raz pierwszy gościliśmy studentów z zagranicznych uniwersytetów.

VII edycja Sympozjum była skierowana do młodych badaczy zainteresowanych poszerzaniem swojej wiedzy w zakresie nauk przyrodniczych: biotechnologii, biologii, bioinformatyce, chemii, inżynierii chemicznej, medycynie, farmacji i ochronie środowiska. Podczas Sympozjum gościliśmy wybitnych naukowców z znanych polskich i zagranicznych jednostek naukowych, których wykłady plenarne miały być inspiracją dla młodych naukowców. Wśród zaproszonych gości byli:

Anna Burdzińska

Warszawski Uniwersytet Medyczny, Polska

Temat wykładu: Cell based theraphy for urinary incontinence – what can we learn from large animal studies?

» rozwiń więcej informacji

Dr Anna Burdzińska jest kierowniczką pracowni kultur komórkowych Kliniki Immunologii, Transplantologii i Chorób Wewnętrznych Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.

Od początku swojej działalności naukowej hoduje i bada komórki macierzyste i progenitorowe pochodzące z dorosłych organizmów. Jej praca skupia się na próbach wykorzystania tych komórek w leczeniu ludzi i zwierząt. Wraz ze swoim młodym zespołem prowadzi zarówno badania in vitro jak i na modelach zwierzęcych we współpracy m.in. z Wydziałem Medycyny Weterynaryjnej SGGW, którego jest absolwentką. Była uczestniczką “Fundamentals Veterinary Science Summer School” na Uniwersytecie w Cambridge. Jest laureatką Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej, z której pozyskała wsparcie finansowe dla jednego ze swoich pomysłów badawczych. W projekcie tym weryfikowała swoją hipotezę dotyczącą skuteczności stosowania kotransplantacji dwóch typów komórek do leczenia nietrzymania moczu. Obecnie prowadzi badania w ramach międzynarodowego projektu badawczego skupiającego się na wypracowaniu nowatorskich metod inżynierii tkankowej w leczeniu urazów ścięgien.

» zwiń biografię

Stavros Stavrakis

ETH Zurich, Szwajcaria

Temat wykładu: Droplet Microfluidics for Ultra-High-Throughput Biology

» rozwiń więcej informacji

Doktor Stavrakis jest starszym specjalistą pracującym w grupie profesora deMello na wydziale Chemii i Bionauki stosowanej na Politechnice Federalnej w Zurychu (ETH Zurich).

Obronił pracę licencjacką z chemii w 1999 oraz otrzymał stopień doktora z chemii biofizycznej na Uniwersytecie Kreteńskim w 2005. Jego badania skupiały się na zastosowaniu spektroskopii oscylacyjnej o rozdzielczości czasowej, głównie FTIR i spektroskopia Ramana, w układach enzymatycznych. W 2007 doktor Stavrakis otrzymał Międzynarodowe Stypendium Wyjazdowe im. Marii Skłodowskiej-Curie, dzięki któremu spędził 3 lata na Uniwersytecie w Stanford, u boku profesora Stephen’a Quake’, badając biofizykę pojedynczych cząsteczek. Jego praca dotyczyła opracowania nowych technologii poprawiających przepustowość obecnych platform sekwencjonowania DNA w pojedynczych cząsteczkach. Jego obecne badania koncentrują się na detekcji fluorescencji pojedynczej cząsteczki i optofluidyki w biologii. Doktor Stavrakis kieruje zespołem doktorów i studentów opracowujących nowe platformy mikroprzepływowe / optoprzepływowe do enzymologii pojedynczych cząsteczek, wysokoprzepustowej cytometrii przepływowej z obrazowaniem, kinetyki enzymatycznej, czasu życia fluorescencji w połączeniu z kropelkowymi układami mikroprzepływowymi i mikroprzepływowych platform do wysokowydajnych badań przesiewowych.

» zwiń biografię

Stefano Ferrari

Institute of Molecular Cancer Research, University of Zurich, Szwajcaria

Temat wykładu: DNA damage and the control of cell cycle transitions

» rozwiń więcej informacji

Dr Stefano Ferrari jest liderem grupy w Institute of Molecular Cancer na Uniwersytecie w Zurychu. Jego badania skupiają się na odpowiedzi komórkowej na uszkodzenia DNA. Jego najważniejszym celem jest lepiej poznać i zrozumieć szlaki punktów kontrolnych, inicjowane przez uszkodzenie DNA.

Grupa dr Ferrari, poza badaniami podstawowymi dotyczącymi mechanizmów kontrolujących naprawę podwójnych pęknięć DNA, stabilności zablokowanych widełek replikacyjnych oraz szlaków sygnałowych opóźniających zmiany w cyklu komórkowym w odpowiedzi na uszkodzenie, zajmuje się rolą inhibitorów białka CDC25 i fotoaktywowanych kompleksów na bazie metalu w terapii nowotworów.

Podsumowując, jego celem jest dostarczenie dowodu potwierdzającego zasadność projektowania protokołów terapeutycznych opartych na kombinacji konwencjonalnej radio- lub chemioterapii z lekami inaktywującymi punkty kontrolne.

» zwiń biografię

Donato Giovannelli

Tokyo Institute of Technology, Rutgers University, National Research Council of Italy, Włochy

Temat wykładu: Reconstructing the emergencje and evolution of metabolizm: ancestral and acquired metabolic pathways in extant genomes

» rozwiń więcej informacji

Dr Donato Giovannelli jest ekologiem mikrobiologicznym pracującym nad mikrobiologią środowisk ekstremalnych. Obecnie jest pracownikiem naukowym zarówno w w Earth-Life Science Institute w Japonii, jak i Rutgers University w USA. Jest również zatrudniony jako Visiting Scholar w Institute of Advanced Studies w Princeton, USA oraz adiunktem w National Research Council of Italy.

Dr Giovannelli interesuje się ko-ewolucją biosfery i geosfery oraz jak życie może wpływać na procesy w skali planetarnej. Jego obecne badania skupiają się na dwóch głównych powiązanych ze sobą tematach:

1) różnorodność mikrobiologiczna i funkcjonowanie ekosystemów środowisk ekstremalnych i ich rola w globalnej biogeochemii;

2) rekonstrukcja powstawania i ewolucji metabolizmu.

W swojej pracy dr Giovannelli łączy klasyczne techniki mikrobiologiczne z danymi z porównawczych badań genomicznych, filogenetycznych i środowiskowych oraz podejścia bioinformatycznego do rekonstrukcji interakcji bio-geo. Dr Giovannelli jest także częścią nowego instytutu non-profit: YHouse, zajmującego się odkrywaniem pochodzenia i natury świadomości. Jest on także współzałożycielem firmy nanotechnologicznej Nano-Tech S.p.A, gdzie jest członkiem zarządu. Ostatnio założył również startup biotechnologiczny Cypress Biotechnology.

» zwiń biografię

Balca Madrin

Biomed X Heidelberg, Niemcy

Temat wykładu: From DNA replication to repair: Novel strategies for studying DNA breaks

» rozwiń więcej informacji

Dr Balca R. Mardin ukończyła studia licencjackie na Uniwersytecie Technicznym w Stambule (Turcja) w Zakładzie Biologii Molekularnej i Genetyki. Następnie przeniosła się do Heidelberga (Niemcy), gdzie ukończyła studia magisterskie i doktoranckie na Uniwersytecie w Heidelbergu, badając molekularne mechanizmy podziału komórek.

W roku 2012 dr Mardin dołączyła do Europejskiego Laboratorium Biologii Molekularnej do zespołu dr Jana O. Korbela jako postdoktorski stypendysta w programie im. Marii Skłodowskiej-Curie finansowanym przez Komisję Europejską. W EMBL dr Mardin pracowała nad zrozumieniem złożonych reorganizacji genetycznych w procesie powstawania nowotworów z wykorzystaniem zarówno podejścia eksperymentalnego, jak i komputerowego. Od 2016 dr Balca Mardin jest liderem grupy badawczej w Biomed X Innovation Center w Heidelbergu, gdzie ma możliwość korzystać z zupełnie nowego modelu współpracy nauki z przemysłem. Jej grupa bada mechanizmy syntetycznej letalności w komórkach ludzkich, wykorzystując genomikę, technologię CRISPR/Cas oraz badania przedkliniczne. Jej projekt, sponsorowany przez firmę Merck, ma na celu wydłużenie listy celowanych leków przeciwnowotworowych.

» zwiń biografię

Ezio Ricca

University of Naples, Włochy

Temat wykładu: Bacterial Spore Formers: Microbiology and Biotechnology

» rozwiń więcej informacji

Prof. Ezio Ricca jest kierownikiem Katedry Biologii Uniwersytetu Neapolitańskiego im. Federico II we Włoszech.

Jego zainteresowania badawcze skupiają się głównie na bakteriach przetrwalnikujących, strukturze powierzchni ich przetrwalników oraz na wykorzystaniu przetrwalników jako narzędzi biotechnologicznych. Wraz ze swoim zespołem badawczym profesor Ricca opracował wykorzystanie przetrwalników jako biotechnologicznego systemu nośnikowego oraz jako czynnika probiotycznego. Od niedawna zespół interesuje się również badaniem interakcji bakterii komensalnych z komórkami jelitowymi oraz wpływu tych bakterii wraz z dietą na skład mikroflory jelitowej. Profesor Ezio Ricca jest członkiem redakcji “FEMS Microbiol Lett” i “Microbial Cell Factories”, oraz należy do komitetu organizacyjnego “European Spores Conference”.

» zwiń biografię

Urszula Wojda

Instytut Biologii Doświadczalnej im. Marcelego Nenckiego Polska Akademia Nauk, Polska

Temat wykładu: Alzheimer’s disease: on the way to novel diagnostics and therapies

» rozwiń więcej informacji

Prof. Urszula Wojda jest kierownikiem Pracowni Badań Przedklinicznych o Podwyższonym Standardzie w Instytucie Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN w Warszawie, placówce, która skupia się na przedklinicznych badaniach nowych, potencjalnych markerów diagnostycznych i strategii terapeutycznych chorób neurozwyrodnieniowych w modelach zwierzęcych i na liniach komórkowych.

Pracownia powstała w 2014r. w Centrum Neurobiologii w Instytucie Nenckiego I jest jedyną tak wyspecjalizowaną placówką w Polsce. Profesor Wojda wniosła wkład w Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego poprzez członkostwo w Komitecie Biomedycznym (2008-2010), a od 2013r. udziela się jako ekspert w dziedzinie terapii chorób naurodegeneracyjnych oraz członek zarządu w Europejskim Joint Programming for Neurodegenerative Diseases (JPND). Co więcej, profesor Urszula Wojda jest członkiem zarządu Polskiego Towarzystwa Biochemicznego oraz kierownikiem kilku udanych projektów z dziedziny R&D. Jej specjalistyczna wiedza z zakresu zarządzania projektami R&D spowodowała, że stała się koordynatorem 8 krajowych i 5 międzynarodowych grantów.

» zwiń biografię

Program

Prezentacje ustne

» Więcej

» Mniej

Postery

» Więcej

» Mniej

Wydarzenia  integracyjne

Tak jak i w poprzedniej edycji Sympozjum, Warszawskie Stowarzyszenie Biotechnologiczne ,,Symbioza” zorganizowało wydarzenia mające na celu integrację młodych naukowców. Uczestnicy Sympozjum mogli wziąć udział w grze terenowej organizowanej na Polach Mokotowskich i imprezie integracyjnej w klubie Index.

Organizatorzy

Julia Mastalerz – prezes
Klaudia Jurczak – vice-prezes i promocja
Daniel Bajerski – finanse
Małgorzata Wydrych – dział naukowy
Aleksandra Izdebska – logistyka

Marta Abramczuk Jan Długosz Agnieszka Kołodziejczyk Małgorzata Stachowiak
Aleksandra Aksamit Jakub Dominowski Piotr Krupiński Grzegorz Suwała
Alicja Armatowska Joanna Durka Mikołaj Kuska Julia Sygocka
Joanna Baran Zuzanna Frydzińska Aleksandra Kutkowska Patrycja Ściślewska
Mirosław Barłowski Michał Gąsior Konrad Łosiński Monika Tabor
Marta Benicka Marta Górska Karolina Marczak Martyna Trojgo
Joanna Boresowicz Monika Gromek Daniel Markiewicz Kamil Trzebuniak
Paulina Brodacka Miłosz Grudzień Zuzanna Nizka Marta Wiatrowska
Urszula Budniak Jowita Grzędzicka Norbert Osiński Małgorzata Widomska
Emilia Cepowska Joanna Idzik Agnieszka Paziewska Katarzyna Włodarska
Izabela Cieplicka Iga Jancewicz Rafał Podgórski Aleksandra Wójcik
Aleksandra Ćwiek Aneta Karpińska Jacek Rymuszka Karolina Zajdel
Joanna Dembska Kinga Kierzkowska Anna Sobiepanek Karolina Ziąbska

Lista instytucji wspierających

Patronaty honorowe

Sponsorzy

Patronaty medialne