Edycja 2017

17199012_1474545539243260_2056237909_nVI Międzyuczelniane Sympozjum Biotechnologiczne „Symbioza” im. Krzysztofa W. Szewczyka odbyło się w dniach 26 – 28 maja 2017 roku w gmachu Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. W trakcie VI edycji MSB „Symbioza” chcieliśmy pokazać uczestnikom, jakie korzyści mogą płynąć z biotechnologii. Z tego powodu wykłady zaproszonych gości kładły szczególny nacisk na to, jak stosują swoje badania w praktyce i jakie są ich dalekosiężne cele. Nasi prelegenci pokazali, w jak wielu aspektach biotechnologia może zmienić nasze życie, a zarazem jak niezbędną jest nauką. Wykłady miały bardziej ogólny charakter i prowadzone były w języku polskim, dlatego też chcieliśmy, aby każdy uczestnik Symbiozy był w stanie w pełni zrozumieć innych, i jak najwięcej się nauczyć.

Wykłady plenarne

Dr hab. Robert Czajkowski, Międzyuczelniany Wydział Biotechnologii Uniwersytetu Gdańskiego i Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego, Gdańsk

» rozwiń więcej informacji

Absolwent Międzyuczelnianego Wydziału Biotechnologii Uniwersytetu Gdańskiego i Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego w Gdańsku (2006). Stypendysta programu Marie Curie Early Stage Researcher w Max Planck Institute for Terrestrial Microbiology w Marburgu w Niemczech (2006-2007) i studiów doktoranckich w Netherlands Institute of Ecology, Królewskiej Holenderskiej Akademii Nauk w Wageningen, Holandia (2007-2011). Naukowiec na stażu podoktorskim w Plant Research International w Wageningen w Holandii (2011-2012). Od 2012 r. adiunkt w Katedrze Biotechnologii na Międzyuczelnianym Wydziale Biotechnologii Uniwersytetu Gdańskiego i Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego w Gdańsku. Stypendysta stypendium dla Młodych Doktorów Uniwersytetu Gdańskiego (2012-2013), stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego dla Wybitnych Młodych Naukowców (2013-2016) i programu Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej Mentoring (2014-2015). Współtwórca patentu światowego nr WO2012095431 A1 –“Serratia plymuthica for biological control of bacterial plant pathogens” (2014) i polskiego zgłoszenia patentowego nr P.410134 “Sposób zagęszczania preparatów bakteriofagowych” (2014). Członek kolegium redakcyjnego czasopisma BioTechnologia (od 2014) i Journal of Plant Pathology (od 2016). Sekretarz Polskiego Towarzystwa Biologii Eksperymentalnej Roślin (PTBER) (2013-2015) i członek Zarządu Głównego PTBER (2015 -2017). Członek Rady Młodych Naukowców przy Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego (2015 – 2017). Recenzent projektów programu BARD (United States Binational Agricultural Research and Development Fund) od 2014 i Francuskiej Akademii Nauk (ANR) (od 2015). Stopień doktora habilitowanego uzyskał na Wydziale Nauk o Żywności, Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu w 2016 roku.

» zwiń biografię

Dr hab. Wojciech Dzwolak, prof. UW, Uniwersytet Warszawski, Warszawa

» rozwiń więcej informacji

Dr hab. Wojciech Dzwolak prof. UW oraz Instytutu Wysokich Ciśnień PAN jest absolwentem Wydziału Chemii UW (1996). Doktorat napisał na Uniwersytecie Ritsumeikan w Kioto (2000). Od tamtej pory profesor Wojciech Dzwolak zajmuje się biofizykochemicznymi badaniami stabilności struktur białkowych w warunkach ekstremalnych ciśnień oraz przemianami konformacyjnymi zdenaturowanych białek prowadzących do ich niepoprawnie zwiniętych form. Coraz ważniejszym, prowadzonym we współpracy z wiodącymi ośrodkami z Japonii, Niemiec i USA nurtem tych badań są zastosowania nienatywnych form białek i peptydów m.in. w nanotechnologii. Wojciech Dzwolak jest autorem ponad 60 publikacji naukowych, inicjatorem i uczestnikiem szeregu międzynarodowych programów badawczych, członkiem kolegiów redakcyjnych (Biophysical Chemistry) i laureatem nagród za prowadzone przez siebie badania nad mechanizmami agregacji białek.

» zwiń biografię

Dr Paweł Grzesiowski, Ośrodek Badań i Przeszczepiania Mikrobioty Jelitowej w Centrum Medycyny Zapobiegawczej i Rehabilitacji, Warszawa

» rozwiń więcej informacji

Jeden z założycieli Ośrodka Badań i Przeszczepiania Mikrobioty Jelitowej w Centrum Medycyny Zapobiegawczej i Rehabilitacji w Warszawie. Jest inicjatorem wprowadzenia w 2012 r. metod transplantacji mikrobioty jelitowej w Polsce. Razem z dr Adamem Hermannem i zespołem współpracowników rozwija metody transplantacji i przeprowadza pierwsze kliniczne zabiegi.
Absolwent Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, specjalista II stopnia z pediatrii z tytułem doktora nauk medycznych. Pracował w Dziecięcym Szpitalu Klinicznym w Warszawie, w Narodowym Instytucie Leków w Warszawie jako kierownik Zakładu Profilaktyki Zakażeń i Zakażeń Szpitalnych, a obecnie kieruje NZOZ przy Fundacji Instytut Profilaktyki Zakażeń. Od 2000 r. jest konsultantem w szpitalach w zakresie epidemiologii szpitalnej, diagnostyki, terapii i kontroli zakażeń.
Dr Grzesiowski jest wykładowcą akademickim, autorem i współautorem 230 publikacji naukowych w krajowych i zagranicznych czasopismach medycznych z zakresu immunologii, szczepień ochronnych, profilaktyki, terapii i kontroli zakażeń oraz zakażeń szpitalnych. Popularyzator wiedzy medycznej, współpracuje z mediami, w 2013 r. otrzymał nagrodę „Wielkiego Edukatora” przyznawaną przez Stowarzyszenie Dziennikarzy dla Zdrowia. Od 1997 r. prowadzi punkt informacyjny dla pacjentów i lekarzy na temat szczepień ochronnych IMMU-LINIA.

» zwiń biografię

Dr hab. Jacek Jemielity, prof. UW, Centrum Nowych Technologii Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa

» rozwiń więcej informacji

Dr hab. Prof. UW Jacek Jemielity jest kierownikiem Laboratorium Chemii Bioorganicznej w Centrum Nowych Technologii Uniwersytetu Warszawskiego. Zajmuje się badaniami nad syntezą, właściwościami oraz zastosowaniem chemicznie modyfikowanych nukleotydów. Rozwija metody syntezy ważnych biologicznie nukleotydów, tworzy narzędzia do modyfikacji kwasów nukleinowych użyteczne w badaniach ekspresji informacji genetycznej i zastosowaniach medycznych. Jest twórcą metody otrzymywania mRNA o właściwościach niezbędnych do zastosowań terapeutycznych. Opracowane przez niego modyfikacje są stosowane w kilku badaniach klinicznych nad immunoterapią przeciwnowotworową. Jest autorem około 100 publikacji naukowych w recenzowanych czasopismach naukowych (w tym w takich czasopismach jak Nucleic Acids Reserach, RNA, Organic Lett., Chemical Science, Molecular Cell, Nature Structural & Molecular Biology i inne), 3 patentów chroniących jego wynalazki niemal na całym świecie i kilku zgłoszeń patentowych. Jest stypendystą tygodnika „Polityka”. W jego karierze zawsze bardzo ważna była popularyzacja nauki w tym praca ze zdolną młodzieżą zafascynowaną badaniami naukowymi.

» zwiń biografię

Dr Małgorzata Kęsik-Brodacka, Instytut Biotechnologii i Antybiotyków, Warszawa

» rozwiń więcej informacji

Małgorzata Kęsik-Brodacka jest doktorem biochemii oraz adiunktem w zakładzie Bioinżynierii Instytutu Biotechnologii i Antybiotyków i kierownikiem pracowni Biochemii II.

Jej zainteresowania naukowe dotyczą różnych aplikacyjnych aspektów biologii molekularnej i biotechnologii. W szczególności molekularnej analizy przydatności antygenów do konstrukcji szczepionek nowej generacji oraz opracowywania nowych nośników służących do dostarczania antygenów szczepionkowych parenteralnie i przez błony śluzowe. Oprócz badań o problematyce immunologicznej w obszarze jej zainteresowań znajdują się zagadnienia związane z opracowywaniem nowych wektorów i systemów ekspresyjnych pozwalających na uzyskanie stabilnej i optymalnej ekspresji białek rekombinowanych mających zastosowanie w biotechnologii i medycynie.

Absolwentka University of California, Berkeley – Walter A. Haas School of Business. Doświadczenia zawodowe zdobywała także jako Postdoctoral Scholar w Department of Molecular Biology and Microbiology Case Western Reserve University, Cleveland OH, USA.

Jest współtwórcą skomercjalizowanej technologii wytwarzania analogów rekombinowanej insuliny ludzkiej o zmodyfikowanym działaniu. Jest twórcą lub współtwórcą 14 wynalazków opatentowanych w kraju i za granicą oraz 10 wynalazków zgłoszonych do ochrony patentowej.

Członek Komitetu Biotechnologii Polskiej Akademii Nauk, Stowarzyszenia Top500 Innovators, Federation of European Biochemical Societies (FEBS), Polskiego Towarzystwa Biochemicznego oraz Polish Vaccine Consortium.

» zwiń biografię

Dr hab. Marcin Nowotny, Międzynarodowy Instytut Biologii Molekularnej i Komórkowej, Warszawa

» rozwiń więcej informacji

Dr hab. Marcin Nowotny jest kierownikiem Laboratorium Struktury Białka w Międzynarodowym Instytucie Biologii Molekularnej i Komórkowej w Warszawie. Jego zainteresowania naukowe skupiają się wokół krystalografii rentgenowskiej białek. Jest jednym z założycieli przedsięwzięcia komercyjnego „PRO Biostructures” w Centrum Biologii Strukturalnej mieszczącym się w Międzynarodowym Instytucie Biologii Molekularnej i Komórkowej. Przedsięwzięcie „PRO Biostructures” współpracuje z firmami farmaceutycznymi i biotechnologicznymi w celu poszukiwania leków czy poznania struktury białek. Laureat wielu prestiżowych grantów m.in.; grantu Europejskiej Komisji Naukowej (European Research Council- ERC) czy grantów Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej. Doktor Marcin Nowotny został odznaczony Krzyżem Kawalerskim Odrodzenia Polski. Badania doktora Marcina Nowotnego zostały opublikowane w wielu prestiżowych czasopismach naukowych m.in.; Nucleic Acids Research, Nature Communications czy Nature Structural & Molecular Biology.

» zwiń biografię

Prof. dr hab. Przemysław Wojtaszek, Uniwersytet Adama Mickiewicza, Poznań

» rozwiń więcej informacji

Prof. dr hab. Przemysław Wojtaszek jest kierownikiem Zakładu Biologii Molekularnej i Komórkowej, a od 2016 r. dziekanem Wydziału Biologii UAM. W centrum jego zainteresowań naukowych znajduje się strukturalna i funkcjonalna integralność komórek roślin. Jego zespół zaangażowany jest w międzynarondowy projekt Flora Robotica, w którym zajmuje się komunikacją międzykomórkową w roślinach.

Autor lub współautor ponad 250 artykułów i komunikatów naukowych. Stypendysta The Royal Society oraz Fundacji im. Aleksandra von Humboldta. Członek-założyciel oraz pierwszy prezydent Polskiego Towarzystwa Biologii Eksperymentalnej Roślin, członek Towarzystw: Biochemicznego, Biologii Komórki, i Botanicznego oraz The Biochemical Society i Society of Experimental Biology (Wlk. Brytania). Redaktor Naczelny Acta Physiologiae Plantarum i Communicative and Integrative Biology oraz członek rad redakcyjnych The Biochemical Journal, BMC Plant Biology, Plant Signaling and Behavior i Acta Societatis Botanicorum Poloniae. Członek Komitetu Biotechnologii PAN, Komitetu Cytobiologii PAN, oraz Komitetu Fizjologii, Genetyki i Hodowli Roślin PAN. Pomysłodawca i koordynator krajowy Nocy Biologów. Koordynator Narodowy światowej akcji Fascination of Plants Day 2012. Jeden z dwóch polskich przedstawicieli w European Plant Science Organization. Finalista X edycji konkursu Popularyzator Nauki.

» zwiń biografię

Dr Piotr Zaleski, Instytut Biotechnologii i Antybiotyków, Warszawa

» rozwiń więcej informacji

Dr Zaleski ukończył studia na Wydziale Biologii Uniwersytetu Warszawskiego w 2000 r. Tytuł magistra biologii w zakresie mikrobiologii uzyskał broniąc pracy: „Detekcja i charakterystyka ludzkich astrowirusów w próbkach wody”. Części eksperymentalną pracy wykonał, dzięki wymianie studenckiej w programie Sokrates-Erasmus w laboratorium dr. Alberta Bosch-Navarro na Uniwersytecie w Barcelonie. Zainteresowanie biologią molekularną wirusów dr Zaleski pogłębiał w trakcie studiów doktoranckich w Zakładzie Wirusologii Instytutu Mikrobiologii Wydziału Biologii UW. Tytuł naukowy decyzją Rady Wydziału Biologii UW uzyskał w 2005 roku na podstawie pracy: „Rola metylotransferazy Dam w biologii Haemophilus influenzae i bakteriofaga HP1”. Po zakończeniu studiów doktoranckich dr Zaleski rozpoczął pracę w Zakładzie Bioinżynierii w Instytucie Biotechnologii i Antybiotyków w Warszawie. W ramach pracy naukowej specjalizuje się w genetyce bakterii. Podstawy obszar prac to biologia molekularna mobilnych elementów genetycznych bakterii, ze szczególnym naciskiem na możliwości wykorzystania plazmidów w biotechnologii. Od 2010 roku jest kierownikiem Pracowni Genetyki Bakterii w Zakładzie Bioinżynierii IBA.

» zwiń biografię

Wydarzenia towarzyszące

Warsztaty bioinformatyczne z programu R

Marcin Kosiński

» rozwiń więcej informacji

Marcin Kosiński jest wiernym entuzjastą pakietu statystycznego R. Wykorzystywał pakiet R w obszarze spersonalizowanej rekomendacji artykułów w czasie rzeczywistym na portalu wp.pl, w ramach stanowiska Data Scientist w Grupie Wirtualna Polska, gdzie pracował przez 30 miesięcy (do marca 2017). Od początku 2017 freelanceR (http://r-addict.com/). Organizator Warszawskich Spotkań Entuzjastów R (wser.pl) oraz główny organizator Ogólnopolskiej Konferencji Użytkowników R – Why R? 2017 (27-29 września, Warszawa) (whyr.pl). Z wykształcenia absolwent Statystyki Matematycznej i Analizy Danych na Politechnice Warszawskiej. Pasjonat modeli analizy przeżycia i biostatystyki – wciąż poszukuje nowych pomysłów na wizualizacje wyników z tych obszarów.

» zwiń biografię


Krzysztof Słomczyński

» rozwiń więcej informacji

Krzysztof Słomczyński jest zagorzałym entuzjastą pakietu R. Na co dzień pracuje przy projektach Open Source. Patrycypował w dwóch pakietach znajdujących się na CRAN – FSelectorRcpp (http://github.com/mi2-warsaw/FSelectorRcpp) i DepthProc (http://github.com/zzawadz/DepthProc) oraz stanowił jeden z filarów zespołu analizującego oferty Data Science na portalu pracuj.pl (http://smarterpoland.pl/index.php/2017/01/is-it-a-job-offer-for-a-data-scientist/). Uzbrojony w niepohamowany optymizm, wraz z pomocą narzędzi do analizy danych kreuje pomysły na nowe ich zastosowania. W przyszłości pragnie zatrudnić się na dłużej jako Data Scientist. Z wykształcenia inżynier lotnictwa, dostrzega wagę skutecznego podejmowania decyzji na podstawie danych. Zwraca uwagę na najdrobniejsze detale i uparcie dba o jakość kodu i danych.

» zwiń biografię

Prezentacje ustne studenckie

» Plan wystąpień ustnych


» Zwiń

Postery

» Plan prezentacji posterów


» Zwiń

Wydarzenia integracyjne 

Gra miejska

* Piątkowy wieczór na kampusie SGGW

Impreza integracyjna

* Sobotni wieczór w Willi Matrix

Komitet Organizacyjny

Iga Jancewicz – przewodnicząca
Julia Mastalerz – wiceprzewodnicząca, dział naukowy
Małgorzata Stachowiak – skarbnik
Aleksandra Kutkowska – członek Zarządu, promocja
Alicja Armatowska – członek zarządu, logistyka

Daniel Bajerski Mirosław Barłowski Marta Benicka Urszula Budniak
Jakub Dominowski Michał Gąsior Aleksandra Grochowska Katarzyna Hyra
Aleksandra Grochowska Aleksandra Izdebska Piotr Krupiński Mikołaj Kuska
Konrad Łosiński Dagna Manczarska Daniel Markiewicz Sylwia Martyniuk
Norbert Osiński Agnieszka Paziewska-Nowak Ewa Ramotowska Piotr Rokicki
Jacek Rymuszka Patryk Ślusarczyk Anna Sobiepanek Grzegorz Suwała
Julia Sygocka Monika Tabor Kamil Trzebuniak Małgorzata Widomska
Klaudia Wojtachnio Małgorzata Wydrych Karolina Zajdel Klaudia Jurczak
Joanna Baran Karolina Bogucka Joanna Dembska Monika Gromek
Natalia Hawryluk Sławomir Jaworski Katarzyna Kalińska Aneta Karpińska
Kinga Kierzkowska Agnieszka Kołodziejczyk Karolina Marczak Patryk Michel
Tomasz Mróz Zuzanna Nizka Rafał Podgórski Ada Pokropska
Magdalena Rutkowska Klaudia Samujło Marta Śledź Aleksandra Szlachcic
Martyna Trojgo Marta Wiatrowska Joanna Boresowicz Marta Abramczuk

Zdjęcia

➟ Zdjęcia (Piotrek Krupiński)

➟ Zdjęcia od zaplecza (Piotrek Krupiński)

Instytucje wspierające

sponsorzy_patroni

Program godzinowy