Program i goście

Program konferencji

UWAGA! Program może ulec zmianie.

 

Prelegenci

Anna Burdzińska, Warszawski Uniwersytet Medyczny, Polska

» Więcej

Dr Anna Burdzińska jest kierowniczką pracowni kultur komórkowych Kliniki Immunologii, Transplantologii i Chorób Wewnętrznych Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.

Od początku swojej działalności naukowej hoduje i bada komórki macierzyste i progenitorowe pochodzące z dorosłych organizmów. Jej praca skupia się na próbach wykorzystania tych komórek w leczeniu ludzi i zwierząt. Wraz ze swoim młodym zespołem prowadzi zarówno badania in vitro, jak i na modelach zwierzęcych we współpracy m.in. z Wydziałem Medycyny Weterynaryjnej SGGW, którego jest absolwentką. Była uczestniczką “Fundamentals Veterinary Science Summer School” na Uniwersytecie w Cambridge. Jest laureatką Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej, z której pozyskała wsparcie finansowe dla jednego ze swoich pomysłów badawczych. W projekcie tym weryfikowała swoją hipotezę dotyczącą skuteczności stosowania kotransplantacji dwóch typów komórek do leczenia nietrzymania moczu. Obecnie prowadzi badania w ramach międzynarodowego projektu badawczego skupiającego się na wypracowaniu nowatorskich metod inżynierii tkankowej w leczeniu urazów ścięgien.

» Mniej

 

Andrew deMello, ETH Zurich, Szwajcaria

» Więcej

Prof. Andrew deMello jest profesorem Inżynierii Biochemicznej na Politechnice Federalnej w Zurychu (ETH Zurich).

Jego grupa badawcza, rozpoznawalna na całym świecie, skupia swoje zainteresowania na mikrofluidyce oraz doświadczeniach w mikroskali. Jest mocno zorientowana na opracowywanie urządzeń mikroprzepływowych do wysokoprzepustowych analiz biologicznych, syntezy nanomateriałów, a także diagnostyki point-of-care. Profesor deMello jest współautorem dwóch książek i ponad 300 artykułów naukowych. Jest on również członkiem rad konsultacyjnych wielu międzynarodowych czasopism naukowych, między innymi Analytical Chemistry czy Chem. Profesor Andrew deMello jest również współzałożycielem dwóch firm spin-off, w tym Molecular Vision Ltd (zajmującej się poszukiwaniem narzędzi do szybkiej diagnostyki point-of-care), która w 2015 roku została wykupiona przez Abingdon Health.

» Mniej

 

Stefano Ferrari, University of Zurich, Szwajcaria

» Więcej

Dr Stefano Ferrari jest liderem grupy w Institute of Molecular Cancer na Uniwersytecie w Zurychu. Jego badania skupiają się na odpowiedzi komórkowej na uszkodzenia DNA. Jego najważniejszym celem jest lepiej poznać i zrozumieć szlaki punktów kontrolnych, inicjowane przez uszkodzenie DNA.

Grupa dr Ferrari, poza badaniami podstawowymi dotyczącymi mechanizmów kontrolujących naprawę podwójnych pęknięć DNA, stabilności zablokowanych widełek replikacyjnych oraz szlaków sygnałowych opóźniających zmiany w cyklu komórkowym w odpowiedzi na uszkodzenie, zajmuje się rolą inhibitorów białka CDC25 i fotoaktywowanych kompleksów na bazie metalu w terapii nowotworów.

Podsumowując, jego celem jest dostarczenie dowodu potwierdzającego zasadność projektowania protokołów terapeutycznych opartych na kombinacji konwencjonalnej radio- lub chemioterapii z lekami inaktywującymi punkty kontrolne.

» Mniej

 

Donato Giovannelli, Rutgers University, USA & Earth-Life Science Institute Tokyo, Japonia

» Więcej

Dr Donato Giovannelli jest ekologiem mikrobiologicznym pracującym nad mikrobiologią środowisk ekstremalnych. Obecnie jest pracownikiem naukowym zarówno w w Earth-Life Science Institute w Japonii, jak i Rutgers University w USA. Jest również zatrudniony jako Visiting Scholar w Institute of Advanced Studies w Princeton, USA oraz adiunktem w National Research Council of Italy.

Dr Giovannelli interesuje się ko-ewolucją biosfery i geosfery oraz jak życie może wpływać na procesy w skali planetarnej. Jego obecne badania skupiają się na dwóch głównych powiązanych ze sobą tematach:

1) różnorodność mikrobiologiczna i funkcjonowanie ekosystemów środowisk ekstremalnych i ich rola w globalnej biogeochemii;

2) rekonstrukcja powstawania i ewolucji metabolizmu.

W swojej pracy dr Giovannelli łączy klasyczne techniki mikrobiologiczne z danymi z porównawczych badań genomicznych, filogenetycznych i środowiskowych oraz podejścia bioinformatycznego do rekonstrukcji interakcji bio-geo. Dr Giovannelli jest także częścią nowego instytutu non-profit: YHouse, zajmującego się odkrywaniem pochodzenia i natury świadomości. Jest on także współzałożycielem firmy nanotechnologicznej Nano-Tech S.p.A, gdzie jest członkiem zarządu. Ostatnio założył również startup biotechnologiczny Cypress Biotechnology.

» Mniej

 

Balca Mardin, Biomed X Heidelberg, Niemcy

» Więcej

Dr Balca R. Mardin ukończyła studia licencjackie na Uniwersytecie Technicznym w Stambule (Turcja) w Zakładzie Biologii Molekularnej i Genetyki. Następnie przeniosła się do Heidelberga (Niemcy), gdzie ukończyła studia magisterskie i doktoranckie na Uniwersytecie w Heidelbergu, badając molekularne mechanizmy podziału komórek.

W roku 2012 dr Mardin dołączyła do Europejskiego Laboratorium Biologii Molekularnej do zespołu dr Jana O. Korbela jako postdoktorski stypendysta w programie im. Marii Skłodowskiej-Curie finansowanym przez Komisję Europejską. W EMBL dr Mardin pracowała nad zrozumieniem złożonych reorganizacji genetycznych w procesie powstawania nowotworów z wykorzystaniem zarówno podejścia eksperymentalnego, jak i komputerowego. Od 2016 dr Balca Mardin jest liderem grupy badawczej w Biomed X Innovation Center w Heidelbergu, gdzie ma możliwość korzystać z zupełnie nowego modelu współpracy nauki z przemysłem. Jej grupa bada mechanizmy syntetycznej letalności w komórkach ludzkich, wykorzystując genomikę, technologię CRISPR/Cas oraz badania przedkliniczne. Jej projekt, sponsorowany przez firmę Merck, ma na celu wydłużenie listy celowanych leków przeciwnowotworowych.

» Mniej

 

Ezio Ricca, University of Naples, Włochy

» Więcej

Prof. Ezio Ricca jest kierownikiem Katedry Biologii Uniwersytetu Neapolitańskiego im. Federico II we Włoszech.

Jego zainteresowania badawcze skupiają się głównie na bakteriach przetrwalnikujących, strukturze powierzchni ich przetrwalników oraz na wykorzystaniu przetrwalników jako narzędzi biotechnologicznych. Wraz ze swoim zespołem badawczym profesor Ricca opracował wykorzystanie przetrwalników jako biotechnologicznego systemu nośnikowego oraz jako czynnika probiotycznego. Od niedawna zespół interesuje się również badaniem interakcji bakterii komensalnych z komórkami jelitowymi oraz wpływu tych bakterii wraz z dietą na skład mikroflory jelitowej. Profesor Ezio Ricca jest członkiem redakcji „FEMS Microbiol Lett” i „Microbial Cell Factories”, oraz należy do komitetu organizacyjnego „European Spores Conference”.

» Mniej

 

Urszula Wojda, Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN, Polska

» Więcej

Prof. Urszula Wojda jest kierownikiem Pracowni Badań Przedklinicznych o Podwyższonym Standardzie w Instytucie Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN w Warszawie, placówce, która skupia się na przedklinicznych badaniach nowych, potencjalnych markerów diagnostycznych i strategii terapeutycznych chorób neurozwyrodnieniowych w modelach zwierzęcych i na liniach komórkowych.

Pracownia powstała w 2014r. w Centrum Neurobiologii w Instytucie Nenckiego I jest jedyną tak wyspecjalizowaną placówką w Polsce. Profesor Wojda wniosła wkład w Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego poprzez członkostwo w Komitecie Biomedycznym (2008-2010), a od 2013r. udziela się jako ekspert w dziedzinie terapii chorób naurodegeneracyjnych oraz członek zarządu w Europejskim Joint Programming for Neurodegenerative Diseases (JPND). Co więcej, profesor Urszula Wojda jest członkiem zarządu Polskiego Towarzystwa Biochemicznego oraz kierownikiem kilku udanych projektów z dziedziny R&D. Jej specjalistyczna wiedza z zakresu zarządzania projektami R&D spowodowała, że stała się koordynatorem 8 krajowych i 5 międzynarodowych grantów.

» Mniej